Terms and conditions

TERMS IN ENGLISH > SEE BELOW 

Produkter og tjenester udbydes af:

Tribe People Theory ApS, Lisbyvej 4, Fjaltring, 7620 Lemvig, CVR nr. 33862830

Kontakt os på kontakt@ninkasdetox.dk

 

LEVERING

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer.

 

ADGANG TIL DIGITALE PRODUKTER

Du får som oftest adgang til materialet i løbet af få minutter efter betaling er modtaget.

For digitale produkter gælder, at der er adgang til materialet i det omfang, det er angivet for det enkelte produkt.

Vedr. Detox Dig Smuk online forløbet er der adgang til materialet i det online undervisningsrum og Facebook gruppen i cirka 2 uger, efter forløbet er slut. Det digitale materiale kan IKKE downloades. 

 

BETALING

Tribe People Theory ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, Mastercard, American Express samt via Paypal. Vi tilbyder oftest mulighed for køb på afbetaling, med et antal rater i en afdragsordning. Ønsker du at betale hele beløbet ved tilmelding trækkes pengene straks efter købet. Ønsker du at betale i rater i en afdragsordning, vil første rate trækkes straks efter købet, og de efterfølgende rater trækkes som nærmere specificeret ved køb af det enkelte produkt. Du hæfter for betaling af alle rater i afdragsordningen i henhold til Købelovens regler herom. Også hvis du selv ønsker at afslutte forløbet før tid.

Ved manglende betaling vil du modtage en betalingspåmindelse pr. mail. Reageres der ikke på denne enten ved at betale eller ved at tage kontakt til kontakt@ninkasdetox.dk, vil du miste adgang til materialet og blive lukket ud af Facebook gruppen, hvis der er en Facebook gruppe tilknyttet dit produkt. 

Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

  

FORTRYDELSESRET

Vi overholder Købelovens regler på 2 ugers fortrydelsesret på vores online forløb med start fra den dato hvor forløbet begynder. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten bedes du sende en mail til kontakt@ninkasdetox.dk indenfor de 2 uger. I mailen bedes stå følgende: Mailadresse brugt ved tilmelding, ved deltagelse i Facebookgrupperne bedes oplyses profilnavn. Samt en kort beskrivelse af årsag for udmelding.

Det er kun muligt at være med til fortsætterpris, hvis man har deltaget på foregående forløb.  OBS! Deltager man på forløbet til fortsætterpris/Rabatpris er der ingen fortrydelsesret, jf. ovenstående.

 

PERSONDATAPOLITIK

Nedenstående træder i kraft pr. 25. maj 2018.

Dine persondata registreres og opbevares af Tribe People Theory ApS samt den eksterne databehandler som vi har vores database hos (Simplero). Vi har indgået databehandleraftale med Simplero, som sikrer at de overholder deres forpligtelser i relation til databehandlingen, således at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt.

Formålet med registreringen og opbevaringen af dine persondata er, at kunne udsende e-mails med det indhold som du har givet samtykke til, samt at kunne servicere dig i forhold til de produkter du har købt eller tilmeldt dig gratis. Desuden til brug for regnskabsdokumentation såfremt du har foretaget køb af vores produkter.

Vi opbevarer dine persondata så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Vi registrerer bl.a. dit navn, din e-mailadresse og de betalingsoplysninger du har indtastet ifm. køb af vores produkter (f.eks. dankort oplysninger). Såfremt du på et tidspunkt har indtastet dit telefonnummer ifm. køb eller modtagelse af et af vores gratis produkter, vil dette også være registreret hos os.

Vi registrerer IKKE følsomme persondata som f.eks. etnisk oprindelse, religiøs overbevisning eller helbredsoplysninger.

HUSK at du altid nemt kan tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist ved at kontakte os pr. e-mail på kontakt@ninkasdetox.dk

Ønsker du at få præcis information om hvilke oplysninger vi har registreret på dig, kan du ligeledes kontakte os pr. e-mail.

 

DISCLAIMER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Tribe People Theory ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Vi gør opmærksom på, at meditation er et kraftigt spirituelt og selvudviklings-redskab. Detox og meditation er for raske mennesker, på eget ansvar og bør ikke udføres af meget følsomme, syge eller psykisk ustabile mennesker.

Vores online forløb, e-bøger, workshops, guides og øvrige produkter kan ikke træde i stedet for almindelig lægebehandling, medicin eller sygdomsbehandling og foregår altid 100% på eget ansvar. Konsulter altid egen læge inden påbegyndelse af kosttilskud og kostomlægning samt opstart af nyt trænings-, udrensnings- eller livsstilsprogram.

Ninkas Detox og Tribe People Theory ApS tager hverken medicinsk, lægeligt eller juridisk ansvar for komplikationer eller bivirkninger opstået som følge af, eller indirekte som følge af, brugen af anbefalinger og vejledninger til livsstil, kost, kosttilskud, urter, træningsformer mv. i vores produkter.

Og husk din krop og din sundhed er dit ansvar og dit eventyr.

 

TERMS

DELIVERY / PAYMENT / RIGHT OF WITHDRAWAL

DELIVERY Products will be delivered digitally by email, or as physical courses and events. ACCESS TO DIGITAL PRODUCTS Generally speaking you will gain access to the material within a few minutes after payment has been received. For digital products you will gain access to the material to the extent that has been indicated for the individual product. Regarding the online course of Detox Dig Smuk and Restore there will be access to the online classroom and Facebook group for approximately 2 weeks after the course has ended. The digital material can NOT be downloaded. PAYMENT Tribe People Theory ApS receives payment by Dankort/VISA-Dankort, VISA, Mastercard, American Express and PayPal. Often it is possible to pay by installments. If you wish to pay the full amount upon registration the amount will be paid in full immediately. If you wish to pay by installments, the first installment will be paid upon registration and subsequent payments will be drawn as specified upon registering for the individual product. You are liable to payment of all installments pursuant to the Common European Sales Law. This also applies even if you wish to terminate before the course has ended. Failure to pay will generate a payment reminder by email. If you do not react to this by neither paying nor contacting kontakt@ninkasdetox.dk, you will lose access to the material and will be excluded from the Facebook group, if a such is connected to your product. All prices are in DKK incl. Tax. RIGHT OF WITHDRAWAL We are in compliance with the Common European Sales Law and offer two weeks of reimbursement on our online courses, starting the day the course begins. If you wish to terminate please send an email to kontakt@ninkasdetox.dk within the first two weeks. Please enter following data in your email: email used upon registration, and if participating in any Facebook groups, your profile name. A short description of why you wish to terminate. It is only possible to pay our continuation price if you have participated in previous courses. NB! If you are joining by continuation price/discount there is no right of withdrawal, see above. PRIVACY POLICY The following will take effect by May 25th 2018. Your personal data will be registered and stored by Tribe People Theory ApS as well as with our external processor (Simplero/Teachable). We have entered into a processor agreement with Simplero that secures they are in accordance with the privacy policy. This makes sure all your information is stored in a secure and confidential manner. By registering and storing your personal information we are able to send you emails with the information you have agreed to receive, as well as provide a service to you regarding the products you have bought or opted in on for free. We also use the information for accounting documents if you have made a purchase with us. We will store your information as long as it is necessary and only for these purposes. We will register your name, your email and the payment information you have provided us with when buying one of our products (eg. Card information). If you have registered your phone number with us when buying or receiving one of our free products, this will also be registered. We do NOT register sensitive personal information such as ethnicity, religious beliefs or health concerns. REMEMBER you can always withdraw your consent completely or partially by contacting us by email on kontakt@ninkasdetox.dk If you wish to know exactly which information we have registered about you, you can contact us by email as well.

DISCLAIMER

THIS PRODUCT, AS IS THE CASE WITH ALL OTHER E-BOOKS, WORKSHOPS AND GUIDES, WAS NOT CREATED AS A SUBSTITUTE FOR MEDICAL CONSULTATION, MEDICATIONS OR TREATMENT, AND ITS USE IS ENTIRELY THE RESPONSIBILITY OF THE USER. UPGRADED SELF REVOLUTION ASSUMES NO MEDICAL, PROFESSIONAL OR LEGAL RESPONSIBILITY FOR COMPLICATIONS ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY AS A RESULT OF THE USE OF ADVICE, DIETARY SUPPLEMENTS AND EXERCISE PROGRAMMES OFFERED. ALWAYS CONSULT YOUR GENERAL PRACTITIONER BEFORE BEGINNING ANY EXERCISE OR LIFESTYLE PROGRAMME. REMEMBER, YOUR BODY AND YOUR HEALTH ARE YOUR RESPONSIBILITY AND YOUR ADVENTURE… COPYRIGHT 2018 © UPGRADED SELF REVOLUTION ARE PROTECTED AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION ACCORDING TO COPYRIGHT LEGISLATION.